tekno_katalog_anasayfatekno_katalog_muracaattekno_katalog_ilavetekno_katalog_iletisim

 

“Kamuda Akıllı Satınalma” olarak kamu alımlarıyla; yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini ve girişimciliği destekleme amacıyla 27.09.2017 tarihinde Tekno Katalog uygulamasını hayata geçirdik.

“Kamudaki Satış Kanalınız” sloganı ile yola çıktığımız Tekno Katalog ile; girişimcilik ekosistemimizin problemlerini, girişimcilerin gözünden tespit edip girişimcilerin dilinden çözümler getiriyoruz.

Ülkemizin önde gelen teknokentlerinde yer alan; girişimciler, yöneticiler, akademisyenler ve danışmanlar ile birlikte yürütülen yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen Tekno Katalog ile girişimcilik ekosisteminin en zayıf halkası olan pazarlama-satış kısmına büyük fırsatlar sunmaktayız.

Tekno Katalog’un ülkemiz girişimcilik ekosistemine değer katması temennisiyle…

 

TEKNO KATALOG NEDİR ?

Tekno Katalog, Devlet Malzeme Ofisi tarafından orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten, Siber Güvenlik Kümelenmesine kayıtlı, TÜBİTAK TEYDEP mezunları, TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi) belgesine sahip ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren girişimciler için oluşturulan kamuya satış yapabileceği özel bir satış kanalıdır.

TEKNO KATALOĞUN AMACI NEDİR?

Girişimcilerin devlet teşvikleri veya özkaynakları ile Ar-ge faaliyetinde bulunarak geliştirmiş oldukları orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerinin kamu pazarında yer alması sağlanarak bu girişimcilerimizin ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin de desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tekno Katalog sürecine orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten, Siber Güvenlik Kümelenmesine kayıtlı veya TÜBİTAK TEYDEP mezunları veya TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi) belgesine sahip veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalar müracaat edebilecektir..

 

TEKNO KATALOG BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Başvurular Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satınalma Daire Başkanlığına (Tekno Katalog Şube Müdürlüğü) bizzat yapılacaktır. Başvuru süreleri ile ilgili bir kısıtlama olmadığından firmalarımız her zaman başvuruda bulunabilecektir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNAMAZLAR?

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (Yasaklılık süresi boyunca).
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Ofisçe belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya diğer kataloglara başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.
d) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
f) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.

g) Ofis ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ğ) Ofis katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
h) (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
ı) (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
i) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
j) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,
k) 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofis bünyesinde iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Buna rağmen sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri reddedilir.
Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Müracaatta bulunacak firmaların linkte sayılan belgeleri tamamlayarak (Ek-7) dilekçe ekiyle III Nolu Satınalma Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler

 

  Tekno Katalog İlanı (LİNK)  
  tekno_katalog_rehber