Kamuoyuna Duyuru

15.09.2023

Kamuoyuna Duyuru:

            Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesinde yer alan parasal limit dahilinde satın almaktadır.

Kamu İhale Kanunun  Geçici 4. Maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesine 05.12.2019 tarihli ve 7914 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 45. Maddesiyle eklenen; “ ……………. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında ……………..” ifadesi uyarınca, Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen  taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında 4734 sayılı kanunun 3 maddesi (g) bendinde belirtilen parasal limitin uygulanmayacağı belirtildiğinden, söz konusu yasal düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.12.2019 tarihinden itibaren müşteri kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında anılan Kanunun 3/g maddesinde yer alan parasal limit uygulanmamıştır.

12.09.2023 tarih ve 32307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2023 tarihli ve E: 2020/11, K: 2023/18 sayılı kararı ile 7914 sayılı Kanunun 45. Maddesi ile 4734  sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İkinci Cümlesine eklenen “ ……………. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında ……………..” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

Bu nedenle bundan böyle Ofisimiz faaliyet alanına giren tüm mal ve hizmetlerin (taşıt, taşıt kiralama, akaryakıt ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz dahil)  7914 sayılı Kanundan önce olduğu gibi 4734 sayılı Kanunun 3 maddesinin (g) bendi hükümleri (istisna) dahilinde satın alma işlemlerine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

DEVLET MALZEME OFİSİ  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ